CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG 2011 PDF

, 25 in ,5 in , 11 in , 10 in en 26 in . niveau van de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. Comparative study on the legal aspects of the posting of workers in the Februar ist der EuGH dem Standpunkt desGeneralanwaltes in 31 Article 2 of the CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. Beroepsvervoer over de Weg. (Industry-wide Road Haulage Pension Fund. Foundation). Page 2. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Vervoer achieved a test value of ( ) for the early retirement pension, the CAO (collective labour agreement) .

Author: Shaktishakar Gajora
Country: New Zealand
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 27 July 2015
Pages: 487
PDF File Size: 20.27 Mb
ePub File Size: 11.19 Mb
ISBN: 890-3-61256-882-9
Downloads: 43855
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Julkree

De rest van het beroepen vonnis kan in stand blijven zij het met verbetering van gronden. Op grond hiervan oordeelt de kantonrechter dat, zou er geen rechtskeuze zijn gedaan, Nederlands recht van toepassing is omdat hier te lande het centrum van de werkzaamheden is. Daarmee is Nederland het land waar de arbeidsovereenkomsten dermate nauw mee verbonden zijn, dat de in Nederland geldende dwingende bepalingen respectievelijk voorrangsregels van toepassing zijn.

De aanwijzing is op 24 maart verleend door de Minister van Verkeer en Waterstaat in Nederland. De volgende vraag die dan moet worden opgeworpen is of in dit geval daardoor ook alle bepalingen uit de algemeen verbindend verklaarde CAO Beroepsgoederenvervoer daarmee al niet vanzelfsprekend van toepassing zijn op de betreffende arbeidsovereenkomst. FNV heeft immers een ander en breder belang bij de naleving van een CAO dan een bepaalde individuele werknemer.

Het hof verwerpt dat verweer.

Aangenomen dat de Poolse werknemers in Nederland zijn gedetacheerd door [Transport PL] het hof komt hier nog op terug betekent dit dat ingevolge artikel 2 lid 6 Wet AVV in combinatie met artikel 3 lid 2 juncto lid 4 van de Wet AVV FNV, als een vereniging van werknemers betrokken bij de totstandkoming van de betreffende CAO, een rechtens te respecteren belang heeft dat de bepalingen uit die CAO, voor zover deze algemeen verbindend zijn verklaard en voor zover deze van toepassing zijn, worden nageleefd.

De gevorderde verklaring voor recht ziet echter tevens op de periode s dat de betreffende cao niet algemeen verbindend is verklaard en heeft dan kennelijk uitsluitend betrekking op andere dwingende bepalingen uit het Nederlandse arbeidsrecht. Dat zij daar een enkele keer verblijven is onvoldoende om aan te nemen dat Nederland kan worden beschouwd als de plaats van waaruit de werkzaamheden gewoonlijk worden verricht.

Verder vinden de werkzaamheden uitsluitend plaats ten behoeve van [appellante]. Een individuele arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het recht dat de partijen overeenkomstig artikel 3 hebben gekozen. Strafzaak Wilders Geert Wilders is door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie.

Dat wordt aanvaard dat op een dergelijke overeenkomst de aanknopingsregel van artikel 6, lid 2, sub a, moet worden toegepast, zou erop neerkomen dat de bepaling van lid 2, sub b, wordt uitgehold, die juist doelt op het geval waarin de werknemer niet gewoonlijk zijn arbeid in een en hetzelfde land verricht. Subsidiair is op grond van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs WAADI de cao voor Uitzendkrachten van toepassing op deze arbeidsovereenkomsten met onder meer als gevolg de geldendheid van Nederlands minimumloon.

  BP ENERGREASE LS-EP 2 PDF

De Poolse werknemers krijgen hier hun instructies en staan hier onder gezag van [Transport] NL. Het land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht wordt niet geacht te zijn gewijzigd wanneer de werknemer zijn arbeid tijdelijk in een ander land verricht. Voornoemde Detacheringsrichtlijn vormt een aanvulling op of invulling van art. Onder verwijzing naar hetgeen reeds is opgemerkt in rov. De grief slaagt niet.

Ongeacht artikel 4 wordt de arbeidsovereenkomst, bij gebreke van een rechtskeuze beroepsgoederenverveor artikel 3, beheerst door: Gezien de datum van de inleidende dagvaarding en de behandeling in eerste aanleg gaat het daarbij voorshands in ieder geval om de periode 25 april tot 1 januari Strct77 Het hof merkt daarbij allereerst op dat de betreffende Poolse chauffeurs kennelijk in december bij [appellante] zijn vertrokken, terwijl niet duidelijk is of zij nadien nog zijn ingezet.

Artikel 1 van de WAGA luidt als volgt: De uitzonderingen genoemd in artikel 1 onder B de bedrijfstak-cao of bedrijven die bouwwerkzaamheden uitoefenen is niet van toepassing. In de onderhavige destijds geldende CAO kan echter naar het oordeel van het hof deze werkingsfeerbepaling niet zo worden uitgelegd dat daaronder mede kunnen worden begrepen buitenlandse uitzendbureaus, die beroepsgoexerenvervoer vervoersactiviteiten door hun werknemers laten verrichten voor een Nederlands bedrijf, ook al is wg Nederlandse bedrijf zelf onderworpen aan de bepalingen van de algemeen verbindend verklaarde cao.

De heer [algemeen directeur en enig aandeelhouder van [houdstervennootschap]] hierna de heer [algemeen directeur en enig aandeelhouder van [houdstervennootschap]] is algemeen directeur en enig aandeelhouder van [houdstervennootschap]. Daarmee faalt echter grief 5.

Door FNV is geen incidenteel beroep ingesteld tegen de afwijzing van de vordering tot vergoeding van schade, zodat deze vordering verder buiten beroepsfoederenvervoer beoordeling van het hof blijft.

ECLI:NL:GHSHECA, voorheen LJN CA, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD

In zijn verwijzingsbeslissing wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welk van de eerste twee criteria van toepassing is de op arbeidsovereenkomst die in het hoofdgeding aan de orde is. Blijkens het voorgaande moet de verwijzende rechter het aanknopingscriterium van artikel 6, lid 2, sub a, van het verdrag van Rome van ruim uitleggen om vast te stellen of verzoeker in het hoofdgeding gewoonlijk zijn arbeid in een van de verdragsluitende staten verricht en om te bepalen welke van die staten dat is.

Toepasselijkheid van Nederlands recht op de arbeidsverhouding tussen Poolse chauffeurs en een Pools uitzendbureau. Direct naar inhoud Direct naar navigatiemenu. Immers niet kan worden gezegd dat de betrokken chauffeurs onder deze omstandigheden gewoonlijk in Polen werkzaam zijn en daarnaar toe zullen terugkeren om hun “gewone” werkzaamheden te hervatten. Veronderstellenderwijs aannemend dat in de inleenconstructie tussen [appellante] enerzijds en [Transport PL] anderzijds geen wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat in ieder geval in beginsel ook voor die periode s een verklaring voor recht zou kunnen worden afgegeven als door FNV verzocht.

FNV verbindt daaraan een veroordeling van [appellante] om zich na het vonnis ervan te vergewissen dat de hier bedoelde chauffeurs overeenkomstig die bepalingen door [Transport PL] worden beloond.

  LEISTUNGSPHASEN 1-9 HOAI PDF

Uitspraken

Een volgende vraag ziet dan op de kwestie of in dit concrete geval – en te beoordelen in het kader van de door FNV aan [appellante] verweten onrechtmatige gedragingen – niettemin en ondanks de uitdrukkelijke rechtskeuze voor Pools recht enige bepalingen van Nederlands recht van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen de betreffende Poolse chauffeurs en hun beroepsgoedrrenvervoer [Transport PL].

De ritten beginnen meestal in Polen en eindigen veelal in een West-Europees land. Daarnaast heeft zij de mogelijkheid om desgewenst [Transport PL] te dwingen de hier aan de orde zijnde bepalingen van de algemeen verbindend verklaarde CAO voor het Beroepsgoederenvervoer na te leven. Voor zover de kantonrechter zich de vraag heeft gesteld of op de rechtsverhouding tussen de betreffende Poolse chauffeurs en [appellante] bepalingen van Nederlands recht van toepassing zijn, is die vraag in het licht van het debat tussen partijen niet aan de orde.

De kantonrechter heeft de primaire vorderingen van FNV toegewezen met uitzondering van de door FNV beroepsgoederenvervosr schadevergoeding.

Bijgevolg moet de eerbiediging van de in het recht van dat land geldende voorschriften ter bescherming van de arbeid zo veel mogelijk worden gewaarborgd. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander dan het in lid 2 of lid 3 bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing.

Home Uitspraken en nieuws. Indien het toepasselijke recht niet overeenkomstig lid 2 kan worden vastgesteld, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen. Voor een volledige vereenzelviging, als bij memorie van antwoord door FNV bepleit met als gevolg dat er een directe juridische arbeidsrelatie zou bestaan tussen [appellante] en de door haar ingeleende chauffeurs, is in het licht van de bestaande jurisprudentie onvoldoende door FNV gesteld.

Ter toelichting op de grief betoogt [appellante] dat het aanspannen van een procedure haaks staat op het statutaire doel van FNV om te komen tot een rechtvaardige verdeling van werk, waarbij verder FNV niet kan ageren op grond van artikel 3: Voor de beoordeling van de onderliggende rechtsvragen neemt het hof daarom een geoorloofd identiteitsverschil aan tussen [appellante] enerzijds en [Transport PL] anderzijds.

Het is bovendien helemaal niet duidelijk dat de betreffende chauffeurs minder verdienen dan waar zij op grond van de Nederlandse regelgeving aanspraak kunnen maken.

Legal Study PWD

Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven. Blijf op de hoogte rss email. Zoekresultaat – inzien document ECLI: Die bepaling in de betreffende CAO artikel 2 lid 1 onder a luidt aldus: